Algemene voorwaarden

Vaak gestelde vragen betreffende www.WECKENonline.com
Door een bestelling te plaatsen en te betalen bent u gehouden aan deze Algemene Voorwaarden.

1. Wat wordt er verstaan onder de gebruikte begrippen in deze Algemene Voorwaarden?

Ter verduidelijking van enkele begrippen in deze Algemene Voorwaarden wensen we de volgende concepten hier te verklaren:

 • Overal waar we verwijzen naar “Koper” of “je” in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere goed(eren) of diensten aankoopt via deze Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.
 • Met “Consument” wordt verwezen naar elke Koper die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden één of meerdere goed(eren) of diensten aankoopt via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.
 • Met de “Website” wordt www.WECKENonline.com bedoeld.
 • WECKENonline” is W.O.L. BV, met maatschappelijke zetel te 8510 Kortrijk (België), Doenaertstraat 28, en met ondernemingsnummer BE761687253.
 • Met “Algemene Voorwaarden” wordt de volledige lijst van vragen en hun antwoorden van deze algemene voorwaarden bedoeld.

De begrippen die hier gedefinieerd worden gelden voor alle vragen van de Algemene Voorwaarden.

2. Wie zijn wij?

De bestelling en verkoop van goederen via deze Website wordt je aangeboden door W.O.L. BV, met maatschappelijke zetel te 8510 Kortrijk (België), Doenaertstraat 28. Zij draagt ondernemingsnummer BE761687253, is gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE 0761 687 253 en is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.

3. Welke voorwaarden zijn van toepassing op mijn bestelling en de overeenkomsten?

Door het gebruik van de Website, het vullen van het digitale winkelmandje bij WECKENonline, het plaatsen van een bestelling, het inschrijven voor een workshop en/of het sluiten van enige overeenkomst via de Website verklaart de Koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechten en verplichtingen zoals deze vermeld staan op de Website. De Koper is in deze gevallen dan ook gebonden door deze Algemene Voorwaarden en voormelde rechten en verplichtingen.

De rechtsverhouding tussen de Koper en WECKENonline en alles wat hiermee verband houdt, is uitsluitend onderworpen aan volgende normen: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontbreken of stilzwijgen van het vorige) (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst; (2) de elektronische orderbevestiging; (3) deze Algemene Voorwaarden; (4) de artikelen 4-39 en 41-88 van het Weens Koopverdrag; (5) het Belgische recht.

WECKENonline wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van de voorwaarden die WECKENonline uitdrukkelijk schriftelijk met de Koper overeen is gekomen. Deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten.

De Koper aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bepalen dat zij als enige van toepassing zijn.

WECKENonline heeft steeds het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Na kennisgeving aan de Koper, heeft deze 5 werkdagen de tijd om hieromtrent opmerkingen te formuleren. Indien de Koper opmerkingen formuleert dan zal WECKENonline met de Koper in onderhandeling treden over deze opmerkingen. Volgen geen opmerkingen binnen de gestelde termijn van vijf werkdagen dan wordt de Koper geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard en worden de nieuwe voorwaarden geacht onmiddellijk in werking te zijn getreden vanaf hun kennisgeving aan de Koper.

Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Consument worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht. WECKENonline en de Koper zullen in dat geval over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen die zo veel mogelijk aansluit bij de strekking van deze Algemene Voorwaarden .

Indien WECKENonline één of meerdere van de rechten opgesomd in deze Algemene Voorwaarden eventueel of zelfs herhaaldelijk niet zou afdwingen of toepassen, dan kan dit slechts beschouwd worden als het dulden van een bepaalde toestand en leidt dit niet tot rechtsverwerking. Dergelijk nalaten kan nooit als een verzaking aan die bepaling(en) worden gezien en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

4. Hoe lang gelden de aanbiedingen op de Website?

Elk aanbod op de Website is slechts informatief. WECKENonline mag de aanbiedingen op de Website op elk ogenblik aanpassen of intrekken. Aanbiedingen zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden WECKENonline niet.

Ondanks het feit dat de catalogus en Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.

WECKENonline is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. WECKENonline is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

5. Wanneer is mijn bestelling definitief?

De overeenkomst komt slecht tot stand nadat de Koper een bestelling heeft geplaatst op de Website en WECKENonline deze bestelling bevestigt via e-mail (hierna de “orderbevestiging” genoemd).

WECKENonline behoudt zich steeds het recht voor om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren.

6. Sluit ik online een echt contract?

WECKENonline en de Koper komen uitdrukkelijk overeen dat ook via elektronische weg, zoals beschreven in vraag 7 van deze Algemene Voorwaarden, een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van de aanvaarding van de bestelling. De elektronische bestanden die WECKENonline bijhoudt, gelden hierbij als bewijs.

WECKENonline gaat er dan ook redelijkerwijze van uit dat de persoon die de bestelling plaatst en zo de overeenkomst tracht af te sluiten gerechtigd en bekwaam is om de Koper te verbinden.

7. Wat is allemaal inbegrepen in de prijzen vermeld bij de goederen?

De opgegeven prijs heeft enkel betrekking op de artikelen zoals zij woordelijk omschreven zijn. Materiaal, accessoires, toebehoren die niet vermeld zijn bij de informatie over een bepaald goed zijn niet inbegrepen. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de opgegeven prijs.

Alle prijzen op de Website zijn inclusief btw en in euro.

Alle prijzen gelden FCA Kortijk (Incoterms 2010).

De verzendingskosten zijn niet inbegrepen. Zij zijn afhankelijk van de gekozen verzendingswijze, het gewicht van de goederen, het leveradres etc.

Houd steeds rekening met eventueel bijkomende kosten die gepaard gaan met uw keuze van betalingsmogelijkheid (zie vraag 13. Welke betalingsmogelijkheden heb ik?).

8. Hoeveel verzendingskosten moet ik betalen?

Je moet enkel verzendingskosten betalen als je voor verzending kiest.

De verzendingskosten zijn afhankelijk van de gekozen verzendingswijze, het gewicht van de goederen, het leveradres etc.
Als je online bestelt, kun je tijdens het bestelproces bij ‘Stap 3. Verzendkosten’ zien hoeveel verzendingskosten precies aangerekend zullen worden.
Als je je bestelling via fax, telefoon of e-mail plaatst, deelt onze klantendienst je de kostprijs op eenvoudig verzoek mee.
De gekozen verzendingswijze en uiteindelijke verzendingskosten vind je ook op de orderbevestiging die je bij het sluiten van de overeenkomst ontvangt.

9. Wat moet ik nu precies betalen?

Als Koper ben je gehouden tot betaling van de prijs die is vermeld in ‘Stap 5. Controleer uw bestelling’ en in de orderbevestiging die je ontvangt, zoals beschreven in vraag 7 van deze Algemene Voorwaarden.

Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden) kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door WECKENonline worden rechtgezet.

10. Hoe lang gelden prijzen?

WECKENonline behoudt zich het recht voor de prijzen vermeld op de Website op elk moment te wijzigen. Niettemin worden de goederen gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling werd aanvaard.

Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies (louter exemplatieve opsomming), die optreden tussen het plaatsen van de bestelling en de levering van de goederen kunnen aanleiding geven tot een verhoging van de prijs. Indien de prijs wordt verhoogd, dan heb je evenwel het recht, binnen de 48 uur, de overeenkomst te ontbinden zonder kosten. Deze ontbinding kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding door WECKENonline.

11. Wanneer en hoe moet ik mijn bestelling betalen?

In principe dien je steeds vooraf te betalen.
Bedrijven, openbare instellingen, scholen en organisaties kunnen contact opnemen met onze klantendiensten om specifieke betalingsvoorwaarden af te spreken.
Bij het plaatsen van de bestelling heb je de keuze tussen verschillende betalingsmogelijkheden:

 • Kredietkaart (VISA/MASTERCARD/MAESTRO)
 • Bancontact / MisterCash
 • PayPal
 • iDEAL
 • American Express
 • Vooruitbetaling per overschrijving
 • Carte Bleue
 • EPS
 • SOFORT BANKING
 • GIROPAY

  Je kiest je betaalwijze in stap 4 ‘Betalingsgegevens’ van het bestelproces. Als je kiest voor vooruitbetaling per overschrijving dan vind je de bankgegevens terug op de orderbevestiging en de e-mail die je zal ontvangen. Jouw bestelling zal verzonden worden nadat wij de betaling ontvangen hebben.

12. Wat als ik nog niet betaald heb?

Behoudens indien er een andersluidende specifieke betalingsregeling werd afgesproken tussen WECKENonline en de Koper, kan er geen levering plaatsvinden wanneer de bestelling niet integraal betaald is.

Indien er een andersluidende specifieke betalingsregeling werd afgesproken tussen WECKENonline en de Koper, dienen de facturen te worden betaald op het tijdstip zoals opgenomen in deze regeling. Klachten omtrent facturen moeten, op straffe van onontvankelijkheid, binnen een termijn van 3 werkdagen aan WECKENonline worden gemeld. Deze klachten ontslaan de Koper niet van zijn betalingsverplichting.

Indien de Koper de bestelling niet tijdig betaalt, behoudt WECKENonline zich het recht voor om de levering, ook deze van andere bestellingen, op te schorten.

De Koper is vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 10 % per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

WECKENonline behoudt zich eveneens het recht voor de betreffende overeenkomst, en eventuele andere overeenkomsten die nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien de Koper de bestelling niet tijdig betaalt. In dit geval is de Koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 35% van de nog te betalen bedragen, ongeacht het recht van WECKENonline om een hogere schade te bewijzen en zonder afbreuk te doen aan enig ander recht dat de niet-betaling van de Koper met zich meebrengt voor WECKENonline.

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, alsook van de eventueel verschuldigde intresten en schadevergoedingen, worden alle andere facturen, zelfs de niet-vervallen, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, onmiddellijk opeisbaar en vervallen voordien toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, procedure WCO, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Koper.

De geleverde goederen blijven tot op het moment van gehele betaling van de hoofdsom, interesten en kosten door de Koper de exclusieve eigendom van WECKENonline. Tot zolang mag de Koper de gekochte goederen niet verkopen of verpanden aan een derde of er op enige wijze over beschikken. Indien de Koper de aangekochte goederen toch doorverkoopt alvorens de hiervoor genoemde bedragen volledig en correct te hebben betaald, gaat voormeld recht over op de resulterende verkoopprijs. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Koper vanaf de levering. De Koper verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van WECKENonline te wijzen (bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou leggen).

Ingeval van niet- of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen, heeft WECKENonline van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht de reeds geleverde goederen terug te vorderen van de Koper. Wanneer WECKENonline de goederen terug ontvangt en deze zich nog in goede staat bevinden (hierbij wordt onder meer de correcte koeling van deze goederen geëvalueerd), worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Koper onder aftrek van: (1) de winstderving, forfaitair begroot op 15% van het totale factuurbedrag; en (2) een forfaitaire schadevergoeding van 5% op het totale factuurbedrag, voor de (extra) beheers- en administratiekosten. Dit alles geldt onverminderd het recht van WECKENonline om hogere schade te bewijzen.

13. Welke gevolgen heeft de keuze voor een bepaalde betalingswijze?

Bij gebruik van hogervermelde betalingssystemen dient de Koper uiteraard ook de eventuele voorwaarden van de betrokken beheerders te respecteren. WECKENonline is geen partij in de relatie tussen de Koper en de beheerder van het betaalsysteem.

14. Kan ik veilig online betalen?

Voor de verwerking van de online betalingen doet WECKENonline beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. WECKENonline stelt alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier en met respect voor de persoonlijke levenssfeer te organiseren. De financiële gegevens van de Koper die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. WECKENonline heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Koper.

De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die eveneens de alleenverantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

Wat de afhandeling van de online betalingen betreft alsook de bewaring en verwerking van de vertrouwelijke financiële gegevens van de Koper, kan WECKENonline in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht.

15. Wat is een standaard levering?

De levering gebeurt steeds FCA Kortrijk (Incoterms® 2010). WECKENonline is van haar leveringsverplichting bevrijd wanneer zij de goederen:

      • Hetzij aflevert bij de door de Koper gekozen vervoerder, indien de Koper opteerde voor verzending;
      • Hetzij aflevert in het transportmiddel van de Koper, indien de Koper ervoor opteerde de goederen zelf op te halen.

Elke levering die niet expliciet werd voorzien in de bestelling van de Koper en/of de orderbevestiging vanwege WECKENonline wordt geacht een bijkomende levering te zijn op vraag van de Koper en wordt als dusdanig aangerekend.

Uitgezonderd met betrekking tot overeenkomsten met een Consument, behoudt WECKENonline zich steeds het recht voor de leveringen te splitsen of andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

16. Wat is de levertermijn?

WECKENonline streeft ernaar om bestellingen die op werkdagen voor 15:30 geplaatst zijn dezelfde dag nog te verzenden, op voorwaarde dat de bestelde artikelen in voorraad zijn. Wordt de bestelling dezelfde dag nog verzonden dan ontvang je deze in 99% van de gevallen de volgende werkdag. Voor artikelen die vanuit ons magazijn in Duitsland geleverd worden staat bij het artikel de levertermijn beschreven. Tijdens drukke periodes (het weckseizoen) kan er ook vertraging oplopen.

De leveringstermijn, ook deze op de offertes, bestellingen en orderbevestigingen, is echter steeds indicatief en is geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van WECKENonline t.o.v. de Koper. Overschrijding van de gecommuniceerde leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding noch tot de ontbinding van de koop tussen WECKENonline en de Koper. WECKENonline kan in ieder geval nooit aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door de Koper of derden.

Om zicht te krijgen op de exacte levertijd ontvang je van WECKEN online een trackingcode zodra het pakket verzonden is. Op die manier kun je het pakket en de levertermijn volgen.
Je kan ook contact opnemen met onze klantendienst:

De door de klantendienst geleverde informatie omtrent de levertijd bindt WECKENonline niet en is louter informatief.

17. Wat gebeurt er als ik niet thuis ben op het moment van bezorging?

Als je niet aanwezig bent wanneer de transporteur jouw pakje komt leveren, zal die persoon een afleverbericht achterlaten in jouw brievenbus of het pakket afleveren bij de buren. Is dat niet mogelijk zal de transporteur meestal het pakket opnieuw proberen te leveren. Ben je ook de tweede keer niet thuis, dan kan je jouw pakje afhalen in een distributiepunt in de buurt of word je gevraagd om WECKENonline te contacteren om een leverdatum af te spreken. Het is niet mogelijk om rechtstreeks naar het distributiepunt te sturen.
WECKENonline behoudt zich het recht voor de kosten voor het herhaalde transport aan de werkelijke prijs aan jou door te rekenen.

18. Kan ik mijn bestelling ook afhalen?

Dat kan, neem dan via e-mail contact op met WECKENonline: info@weckenonline.com

19. Wat als er iets mis is met de bestelde goederen bij levering?

Controleer bij levering steeds of je de correcte goederen hebt ontvangen en of er geen uiterlijke beschadigingen zijn.

Transportschade moet onmiddellijk na vaststelling gemeld worden, zowel aan de transporteur bij levering als schriftelijk (en dit binnen de 48 u) aan WECKENonline. Als je merkt dat jouw pakket zichtbare schade heeft opgelopen tijdens het transport, dien je altijd schriftelijk voorbehoud te maken bij het ondertekenen van de leveringsnota bij ontvangst.

Bij de melding aan WECKENonline via mail voeg je de foto's  toe van de beschadigde goederen die nog gedeeltelijk in de verpakking zitten en een foto van de doos met daarop goed zichtbaar het verzendbewijs. Gelieve 1 foto met daarop de gehele schade te mailen zodat alle schade in een oogopslag goed zichtbaar is.

Verder vermeld je het artikel wat beschadigd is en het aantal. Je doet dit via mail aan: info@WECKENonline.com.

Je verliest in ieder geval het recht om je op enig gebrek en/of niet-conformiteit te beroepen zodra jijzelf en/of een derde de aangekochte goederen (al dan niet gedeeltelijk) verbruikt, verwerkt, herverpakt en/of doorverkoopt.

De Koper is gehouden om kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten te vergoeden.

20. Wat als er na levering iets mis blijkt te zijn met de bestelde goederen?

Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken aan of non-conformiteit van de ontvangen goederen, andere dan transportschade, moeten binnen de 48 uur na inontvangstname van de goederen schriftelijk worden gemeld aan WECKENonline, met verwijzing naar het correcte nummer van de orderbevestiging.

Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken aan de ontvangen goederen ingediend door de Koper meer dan 48 uur na de inontvangstname van de goederen of na de ingebruikname daarvan zullen door WECKENonline in behandeling worden genomen overeenkomstig de regeling voor garantie.

Klachten met betrekking tot verborgen gebreken aan de geleverde goederen moeten op straffe van onontvankelijkheid binnen een termijn van 48 uur na ontdekking van het gebrek, met een maximum van 24 maanden na datum van levering schriftelijk worden gemeld aan WECKENonline, met verwijzing naar het correcte nummer van de orderbevestiging.

Het indienen van een klacht ontheft de Koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

Je verliest in ieder geval het recht om je op enig gebrek en/of niet-conformiteit te beroepen zodra jijzelf en/of een derde de aangekochte goederen (al dan niet gedeeltelijk) verbruikt, verwerkt, herverpakt en/of doorverkoopt.

De Koper is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

Bij de melding aan WECKENonline via mail voeg je de foto's  toe van de beschadigde goederen die nog gedeeltelijk in de verpakking zitten en een foto van de doos met daarop goed zichtbaar het verzendbewijs. Gelieve 1 foto met daarop de gehele schade te mailen zodat alle schade in een oogopslag goed zichtbaar is.

Verder vermeld je het artikel wat beschadigd is en het aantal. Je doet dit via mail aan: info@WECKENonline.com

 21. Kan ik een bestelling annuleren?

Annulering van een bestelling is enkel mogelijk voor standaardartikelen uit de prijslijst in gebruikelijke hoeveelheden. De annulering is kosteloos indien de bestelling nog niet verstuurd is. Annuleer je de bestelling nadat deze is verstuurd, dan moet je de procedure voor herroeping volgen zoals beschreven onder vraag 22. Kan ik de bestelling nog herroepen, zelfs na ontvangst en betaling van de goederen?.

Indien je een bestelling wil annuleren, gelieve dan onmiddellijk contact op te nemen de klantendienst:

22. Kan ik de bestelling nog herroepen, zelfs na ontvangst en betaling van de goederen?

Ja, als Consument kan je bij bestellingen via de Website een goed, waarvoor het herroepingsrecht niet uitdrukkelijk is uitgesloten, zonder problemen terugsturen of omruilen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst. Iedere Consument kan gebruik maken van dit recht zonder betaling van een boete en/of opgave van motief, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

      1. De artikelen moeten compleet, in ongebruikte en onbeschadigde staat en in de originele en onbeschadigde verpakking, terugbezorgd worden.
      2. De herroeping dient te gebeuren binnen een termijn van 14 dagen, die een aanvang neemt de dag na datum waarop er is afgetekend voor ontvangst bij levering.
      3. Het gaat om goederen waarvoor het herroepingsrecht niet uitdrukkelijk werd uitgesloten (zie vraag 23. Geldt het herroepingsrecht voor alle goederen?).

Indien je gebruik wil maken van dit herroepingsrecht moet je WECKENonline binnen de 14 dagen contacteren. Dit kan per e-mail (info@WECKENonline.com).

Je moet de goederen onmiddellijk en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop je jouw beslissing om je herroepingsrecht te gebruiken hebt meegedeeld aan WECKENonline overhandigen of terugzenden.

Een goed mag enkel teruggezonden worden na melding aan WECKENonline. In onderling overleg kan er afgesproken worden hoe het pakket teruggestuurd moet worden. De terugzending moet altijd vergezeld zijn van een duidelijk ingevuld document met datum, aantal, omschrijving en per artikel de reden van retoursturen. Je kunt het document hier downloaden.

Je moet de goederen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, zonder enige afgedrukte band, noch stickers, noch enig schrijven op de doos, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de bestelling terugsturen of terugbrengen naar:

W.O.L. BV
Doenaertstraat 28
8510 Kortrijk 
België

Je bent zelf verantwoordelijk voor de zending vanaf het moment dat ze vertrekt tot het moment dat WECKENonline ze ontvangt. Indien je de goederen wenst terug te sturen moet je beroep doen op een erkende koerierdienst. De kosten voor terugzenden zijn ten laste van de Koper.

Woon je in Nederland? Dan kun je WECKENonline ook vragen voor een retouretiket. Dat is vaak veel goedkoper dan, dat je het zelf verzend.

Indien je de goederen zelf wenst terug te brengen dan kan dit tijdens de openingsuren van WECKENonline, dewelke op de Website vermeld staan.

Ten laatste veertien dagen na de dag van ontvangst van het bericht dat je gebruik wil maken van je herroepingsrecht betalen we het door jou reeds betaalde bedrag, inclusief de verzendingskosten, terug op voorwaarde dat de goederen volgens de bepalingen hierboven terugbezorgd zijn. Let wel: indien je bij aankoop uitdrukkelijk voor een andere wijze van verzending hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering, zullen wij de verzendingskosten niet terugbetalen.

Wij zullen pas tot terugbetaling overgaan wanneer wij alle goederen waarvoor je gebruik maakt van je herroepingsrecht hebben ontvangen, of wanneer je bewijs hebt geleverd van deze terugzending – al naar gelang het tijdstip dat het eerst valt.

Tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met een ander (terug)betaalmiddel, zal WECKENonline voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken als datgene waarmee jij de betaling aan WECKENonline hebt gedaan.

23. Geldt het herroepingsrecht voor alle goederen?

Neen, het herroepingsrecht geldt vb. niet:

      • voor dienstenovereenkomsten (zoals workshops) wanneer de uitvoering met jouw instemming reeds is begonnen;
      • voor goederen met een duidelijk persoonlijk karakter;
      • voor goederen die snel kunnen bederven of verouderen of die een beperkte houdbaarheid hebben (zoals gisten, enzymen, etc.);
      • voor verzegelde goederen die – om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne – niet geschikt zijn om te worden teruggezonden wanneer je de verpakking hebt geopend (vb; additieven, etc.);
      • voor verzegelde audio- en video-opnamen wanneer je de verpakking hebt geopend;
      • voor kranten, tijdschriften of magazines (behalve wanneer het om een abonnement zou gaan);
      • voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd.…

Je mag overigens niet vergeten dat je als Consument instaat voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

24. Heb ik garantie op de aangekochte goederen?

Als je Consument bent, geniet je de wettelijke garantie, overeenkomstig de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen (BS 21.09.2004). Het gaat hierbij om de fabrieksgarantie. De besteldatum geldt als begindatum van deze garantie. Houd dus steeds je originele bestelling bij.

De Koper die geen Consument is, geniet deze wettelijke garantie niet.
Let wel, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en de voorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen. De garantie is niet overdraagbaar.
De garantie is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren binnen een periode van 6 maanden volgend op de levering worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Koper.

Het bovenstaande geldt onverminderd enige commerciële garantie die WECKENonline zou kunnen bieden.

25. Heb ik garantie op door of via WECKENonline uitgevoerde reparaties?

Jawel, of het nu binnen of buiten de garantietermijn valt, de dienst-na-verkoop van WECKENonline helpt je snel en goed. Je krijgt 3 maanden garantie op door WECKENonline of via WECKENonline uitgevoerde reparaties.

26. Hoe verloopt de garantieprocedure?

Indien het goed onder garantie valt, wordt het kosteloos vervangen of hersteld door WECKENonline.

Om een beroep te kunnen doen op de garantie, moet je contact opnemen met de klantendienst:

De Koper die een beroep wil doen op de garantie dient de artikelen onder garantie die hij online aankocht en die werden verzonden, op zijn eigen kosten aan WECKENonline te bezorgen.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 48 uur na vaststelling ervan door de Koper te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

27. Kan ik mijn garantie verliezen?

Geen enkele garantie is van toepassing indien:

      • het goed bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;
      • jijzelf wijzigingen aan het goed hebt aangebracht of het goed niet op correcte wijze hebt gebruikt;
      • je de gebruiksinstructies of handleiding niet hebt nageleefd;
      • je het goed opzettelijk stuk hebt gemaakt of er onachtzaam mee bent omgesprongen;
      • je de goederen niet goed hebt onderhouden;
      • er sprake is van externe factoren zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
      • je de originele bestelling niet kan voorleggen, deze gewijzigd is of onleesbaar werd gemaakt;
      • WECKENonline niet (tijdig) op de hoogte werd gebracht van de klacht, niet voldoende tijd kreeg om deze te onderzoeken en het gebrek eventueel te herstellen.

 

28. Moet ik zelf iets betalen als mijn goederen onder garantie vallen?

Garantieherstellingen en/of vervangingen bij verborgen gebreken en fabricagefouten gebeuren altijd EXW Kortrijk (Incoterms 2010). Je moet dus steeds alle verzendkosten betalen.

Bij herstellingen ter plaatse zullen verplaatsings- en/of transportkosten aangerekend worden.

29. Waarvoor is WECKENonline aansprakelijk?

De aansprakelijkheid van WECKENonline ten aanzien van de Koper is beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag; (2) het bedrag dat WECKENonline in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door WECKENonline aangegane polis BA-aansprakelijkheid.

Ten aanzien van de Koper is WECKENonline in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade (met inbegrip van omzetverlies), de door deze Koper en/of derden toegebrachte schade, noch voor schade ten gevolge van het niet-naleven door de Koper van wettelijke en/of andere verplichtingen. De Koper zal WECKENonline volledig vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen, m.b.t. alle mogelijke vorderingen en procedures, ten gevolge van het (verkeerdelijk) gebruik/verwerking en/of ten gevolge van het niet-naleven door de Koper van wettelijke en/of andere verplichtingen.

WECKENonline is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht en/of hardship in de ruimst mogelijke betekenis van beide rechtsbegrippen, en met inbegrip van onder meer: sociale onrust, files, brand, weersomstandigheden, technische defecten, schaarste aan grondstoffen, prijsfluctuaties, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie -) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, en/of het op enig moment onbeschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere derden op dewelke beroep werd gedaan, etc. Ingeval van overmacht en/of hardship kan WECKENonline naar eigen keuze en inzicht: (1) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (2) de overeenkomst met de Koper ontbinden; (3) de Koper uitnodigen om nieuwe, aangepaste voorwaarden te onderhandelen.

30. Welke van mijn gegevens gebruikt WECKENonline en wat doet zij hiermee?

Bij elk bezoek aan de Website herkent de webserver van WECKENonline automatisch enkel jouw domeinnaam, niet jouw e-mailadres. WECKENonline bewaart jouw e-mailadres wel bij een bezoek aan de Website als je boodschappen/vragen plaatst op deze Website en/of als je dit aan ons communiceert, en dit samen met alle informatie die je vrijwillig verstrekt, bv. wanneer je inschrijft voor de nieuwsbrief.

WECKENonline ontvangt (en bewaart) geen gegevens met betrekking tot de betaling en is hiervoor geenszins aansprakelijk (zie vraag 14. Kan in veilig online betalen?).

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van de Website te verbeteren, om de inhoud en de lay-out van de pagina’s te optimaliseren voor elke individuele bezoeker, alsmede om je op de hoogte te stellen van updates van de Website en om je later te contacteren voor marketingdoeleinden.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Op de Website gebruikt WECKENonline cookies om jouw voorkeuren te registreren, zoals informatie over jouw boodschappenlijst en om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van je browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt. (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie gebruiken wij een beveiligde server. Hiervan word je op de hoogte gesteld via een pop-up scherm. 

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

WECKENonline behandelt alle door een Koper verstrekte gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet, heb je het recht alle gegevens op jouw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet.

Je kan je steeds, gratis en op aanvraag, verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens met het oog op direct marketing. Hiervoor moet je contact opnemen met WECKENonline. Dit kan op bovenvermeld e-mailadres en postadres.

Alleen al door het feit dat de Koper op de Website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult, machtigt deze WECKENonline om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Onder ‘intern bedrijfsbeheer’ wordt verstaan klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit.

Wees je ervan bewust dat het internet een publiekelijk toegankelijk systeem is. Het vrijwillig online beschikbaar maken van persoonlijke gegevens gebeurt op jouw eigen risico.

De Koper aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijs kunnen dienen.

31. Kan ik mij beroepen op schuldcompensatie?

In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen WECKENonline en de Koper automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen hen beiden steeds maar de grootste schuldvordering per saldo overblijft.

32. In welke talen kan ik deze Algemene Voorwaarden terugvinden?

Deze Algemene Voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar en zijn tevens te consulteren op de Website, in het Nederlands.

33. Wat bij geschillen?

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

Als Consument kan je er wel voor opteren een aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van het geschil in te dienen bij de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie (bereikbaar via volgende link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl. Deze dienst zal de aanvraag zelf behandelen of doorsturen naar een bevoegde entiteit.

Ben je een Consument met woonplaats buiten België (maar binnen de EU), dan kan je bovendien een beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.